logoPOIG.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
banerig.jpg
               
Podstawowe informacje
Wprowadzono: 18-04-2011 | Administrator
grafika

 

I.         Informacje ogólne dotyczące POIG

POIG ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Interwencja w ramach POIG będzie obejmowała zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.
Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1) zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,
2) wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
3) zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
4) zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
5) tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy,
6) wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.
 
II.        Sektor ochrony zdrowia w POIG
 
Projekty z zakresu ochrony zdrowia będą realizowane jako projekty indywidualne w ramach VII osi priorytetowej POIG – Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.
 
Przewiduje się, iż w ramach VII osi priorytetowej zostaną zrealizowane następujące projekty:
1) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych,
2) Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
Beneficjentem ww. projektów jest Ministerstwo Zdrowia / Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 
Głównym celem VII osi priorytetowej POIG jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług cyfrowych dla obywateli i przedsiębiorstw.
VII oś priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 przewiduje tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorstw poprzez przebudowę zaplecza administracji publicznej i utworzenie w pełni zintegrowanych platform, które umożliwiają świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności obszarach. Wprowadzone w VII osi priorytetowej rozwiązania przyczynią się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację barier na styku biznes-administracja, a także poprzez zwiększenie możliwości powtórnego wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców.
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 powinny służyć realizacji priorytetów zawartych w „Planie Informatyzacji Państwa 2007 – 2010” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r.), tj.:                
1) przekształceniu Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych,
2) racjonalizacji wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
3) neutralności technologicznej rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej.
 
1.         Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie
 
Ministerstwo Zdrowia nie jest bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jest beneficjentem projektów:
1) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych,
2) Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych.
 
Alokacja finansowa
 
 
Nazwa projektu
Łączny budżetprojektu
Czy projekt zostanie umieszczony na nowej liście projektów indywidualnych
P1
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych
200 mln Euro
TAK
P2
Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych
15 mln Euro
TAK
RAZEM     215 mln Euro
 
 
2.         Zakres wsparcia (typy projektów, beneficjenci)
 
W ramach VII osi priorytetowej udzielone będzie bezzwrotne wsparcie następującym grupom beneficjentów:
1) jednostkom administracji rządowej oraz jednostkom im podległym,
2) instytucjom, prowadzącym państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw,
3) konsorcjom jednostek administracji publicznej z innymi instytucjom, m.in. jednostkom naukowym, przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, organom samorządu zawodowego, jednostkom organizacji pozarządowych.
 
Typy projektów:
 
1) budowa współpracujących elektronicznych platform usług publicznych, na których dostępne będą e-usługi dla obywateli i przedsiębiorstw m.in.: zabezpieczenie społeczne, podatki, ochrona zdrowia, ochrona środowiska, itp. ,
2) przebudowa, dostosowanie i wdrożenie rejestrów państwowych, zasobów i systemów informatycznych administracji publicznej do współdziałania, w celu ich usprawnienia, integracji i umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną,
3) rozwój systemów informacji publicznej.
 
 
3.         Stan wdrażania
 

W dniu 2 października 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7