blank.jpg
logo2013.jpg
blank.jpg
blank.jpg
               
IPA i ENPI
Wprowadzono: 20-08-2015 | Administrator
grafika

 

Z dniem akcesji Polski do Unii Europejskiej jednostki polskiej administracji mogą uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA (obejmuje Programy (Phare, ISPA, Sapard, CARDS) oraz Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa ENPI (obejmuje m.in. Programy MEDA i TACIS).
 
W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego ds. współpracy bliźniaczej pełni Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE). Prace Komitetu IPA ze strony Polski koordynuje UKIE (Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy) we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (www.ukie.gov.pl).
Udział w realizacji wspomnianych projektów wiąże się z możliwością przygotowania przez stronę polską ofert współpracy bliźniaczej realizowanych samodzielnie, w ramach konsorcjum z innymi krajami UE, bądź też na zasadzie oddelegowania ekspertów do poszczególnych projektów.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przekazuje na bieżąco właściwym jednostkom polskiej administracji informacje o możliwości udziału w realizacji projektów bliźniaczych.
W każdym przypadku, gdy polska jednostka deklaruje wolę nawiązania współpracy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej aktywnie wspiera takie działania poprzez stosowne analizy, zarówno fiszki projektowej, jak i możliwości instytucjonalnych potencjalnego partnera, a także asystuje w procesie przygotowania oferty, weryfikując jej zawartość oraz doradzając, jakie modyfikacje powinny zostać wprowadzone tak, aby propozycja spełniała wymogi formalne. UKIE przedkłada przygotowane oferty do właściwych instytucji (służby KE lub beneficjent), dbając o dotrzymanie stosownych terminów.
UKIE udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich kwestii proceduralnych związanych ze współpracą twinningową. Wobec zapotrzebowania ze strony poszczególnych resortów, jednostka prowadzi szkolenia oraz indywidualne doradztwo podnosząc wiedzę i kwalifikacje polskiej administracji w zakresie zasad współpracy bliźniaczej.
 
Świadczenia finansowe oraz korzyści z tytułu nawiązania współpracy bliźniaczej
Świadczenia finansowe dla dawcy pomocy

 • Wynagrodzenie ekspertów krótko- i średnioterminowych (tzw. expert fee) związane z realizacją przez nich misji szkoleniowych. Wynosi ono w przypadku ekspertów z administracji publicznej 250 Euro za dzień pracy wykonanej w ramach projektu w kraju beneficjenta. W przypadku ekspertów pochodzących z Mandated Bodies, wynosi 250, 350 lub 450 Euro za dzień pracy;
 • Eksperci krótko i średnioterminowi otrzymują fundusze na pokrycie kosztów transportu do kraju beneficjenta;
 • Tzw. daily allowances na wyżywienie i zakwaterowanie w kraju beneficjenta (wysokość stawek daily allowances jest zróżnicowana w zależności od kraju wykonywania misji);
 • Koszty zarządzania projektem (twinning management costs) liczone jako 150% stawek wynagrodzenia zaplanowanego dla wszystkich ekspertów. Ww. środki pozostają w gestii Kierownika Projektu i mogą być rozdysponowane bez konieczności dokumentowania poniesionych wydatków (tzn. jednostka będąca partnerem współpracy bliźniaczej nie ma obowiązku przedkładania faktur agencji płatniczej). W praktyce środki te mogą być przeznaczane na pokrycie wszelkiego rodzaju kosztów powstających po stronie instytucji świadczącej pomoc bliźniaczą;
 • Wynagrodzenie Długoterminowych Doradców ds. Współpracy Bliźniaczej (ang. Resident Twinning Adviser – RTA) jest w pełni pokrywane z budżetu projektu i równe jest wynagrodzeniu otrzymywanemu przez tą osobę w swojej macierzystej instytucji. Dodatkowo RTA otrzymuje środki w wysokości 50% stawki daily allowances za każdy dzień pobytu w kraju beneficjenta. Ponadto, z budżetu projektu pokrywane są m.in. koszty transportu z kraju macierzystego do kraju beneficjenta, zakwaterowanie, ubezpieczenie, czy też wydatki związane z utrzymaniem rodziny;
 • Instytucja delegująca RTA otrzymuje zwrot środków w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, jakie otrzymywałby RTA pracując w dalszym ciągu w macierzystym kraju partnera współpracy, z włączeniem środków na pokrycie pozapłacowych kosztów pracy oraz dodatkowych kosztów związanych z delegowaniem RTA w wysokości 6% wynagrodzenia RTA. Środki te mogą być wykorzystane na zlikwidowanie braków kadrowych związanych z nieobecnością w kraju osoby pełniącej funkcję RTA poprzez np. zatrudnienie osób na zastępstwo.

 

Korzyści pozafinansowe

 • Osoby biorące udział w realizacji projektów (należy pamiętać, iż powinny one posiadać wysokie kwalifikacje, które są decydującym czynnikiem przy wyborze zespołu świadczącego pomoc bliźniaczą) nabywają nowe doświadczenia oraz nawiązują kontakty zawodowe;
 • Instytucje zaangażowane we współpracę mogą liczyć na nawiązywanie nowych kontaktów dwu - lub wielostronnych, umożliwiających wymianę doświadczeń na forum międzynarodowym (zarówno w relacjach wewnątrz UE, jak i poza jej strukturami). Doświadczenie instytucjonalne w zakresie współpracy bliźniaczej podnosi również atrakcyjność danych podmiotów na arenie międzynarodowej;
 • Udział polskich instytucji w realizacji projektów twinningowych może przyczynić się do wzmocnienia stosunków politycznych i gospodarczych z krajami beneficjantami pomocy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku krajów uznanych w priorytetach polskiej polityki zagranicznej za strategicznych partnerów Polski.

 

Linki:
  
EUROPEJSKI INSTRUMENT PARTNETSTWA I SĄSIEDZTWA ENPI

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7