baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi
Wprowadzono: 08-10-2015|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 14576

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu są projekty przewidujące wsparcie edukacyjne dla pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

 

 

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:

Kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi.

 

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

 

Wnioskodawcą mogą być:

  • uczelnie, szkoły prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;
  • inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej

 

 

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 30 000 000,00 PLN

 

 

Kryteria dostępu określone dla konkursu:

1.      Projektodawca spełnia wymogi określone w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.), zgodnie z którym projektodawcą może być:

 

-   uczelnia, szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze;

-   inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, zwanego dalej "rejestrem", będącego rejestrem działalności regulowanej.

 

2.         Projekt przewiduje wsparcie edukacyjne w następujących formach:

 

-  kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,

-  kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

-  kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne,

-  kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

-  kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,

-  kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne,

-  kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,

-  kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego,

-  kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

 

W ramach projektu uczestnik może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych. Zgodnie z art. 15b Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. pielęgniarka i położna mogą ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków  zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiają na nie recepty po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.

 

3.      Projekt przewiduje, że przynajmniej 40% uczestników ukończy kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

4.      Projekt przewiduje zorganizowanie, co najmniej jednej edycji szkoleniowej, w co najmniej 5 województwach.

 

 

Kryteria premiujące określone dla konkursu:

1.      Projekt przewiduje, że wsparciem zostanie objętych, co najmniej 40% uczestników współpracujących (niezależnie od rodzaju i formy zatrudnienia) z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną - 40 pkt.

 

 

Konkurs będzie składał się z:

  • oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

 

 

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 9 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. na adres IOK:

 

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa

 

Wniosek należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską.

 

W przypadku wniosków składanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu ww. dokumentów decyduje data i godzina wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodatkowo wniosek w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

 

 

Infolinia:

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich wysyłając pytanie na adres mailowy: kursy.podyplomowe@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: 22 530 03 64, 22 530 03 89, 22 530 02 26 oraz w kwestiach związanych z informacją i promocją 22 530 01 60.

 

Ponadto, IOK planuje organizację dwóch spotkań informacyjnych dla wnioskodawców dotyczących przedmiotu konkursu.

 

Termin i miejsce spotkań:

1)     23.10.2015 r. - Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12,

2)     16.11.2015 r. - Katowice, Park Hotel Diament, ul. Wita Stwosza 37.

 

Zgłoszenia na ww. spotkania proszę kierować na adres mailowy kursy.podyplomowe@mz.gov.pl, w treści maila należy wskazać dane kontaktowe. Z jednej instytucji w spotkaniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na spotkanie w Warszawie zgłoszenia przyjmujemy do 16.10.2015 r. natomiast w Katowicach do 10.11.2015 r. 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg