baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych
Wprowadzono: 05-11-2015|Sektor Zdrowia| wyświetleń: 8795

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

 

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Projekty składane w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs muszą zakładać przygotowanie programu rozwojowego, który przyczyni się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwa i/lub położnictwa u Projektodawcy w stosunku do średniej liczby absolwentów tych kierunków (poziom licencjata pielęgniarstwa i/lub położnictwa) z ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

 

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:

Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

Wnioskodawcą mogą być szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, kształcące na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo, których jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata - zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 90 mln zł.

 

Kryteria dostępu określone dla konkursu:

 

- Projekt zakłada przygotowanie programu rozwojowego, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia, które przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i tym samym wykształcenie dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo i/lub położnictwo (licencjat). Program rozwoju musi przyczynić się do wzrostu o min. 25% liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwa i/lub położnictwa.

 

- Program rozwojowy, przewidziany do opracowania w ramach projektu,  zawiera co najmniej następujące elementy:

 

  • uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa: mający charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 50% studentów na danym roku kształcenia, którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki w nauce. Wartość miesięcznego stypendium może wynieść maksymalnie 660 zł, co stanowi 20% średniomiesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek w 2012 r (dane GUS). Stypendia przyznawane są na rok akademicki, przy czym stypendium może być wypłacane dla 1 studenta maksymalnie przez 4 semestry;
  • finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia. Zajęcia dodatkowe muszą być związane z profilem kształcenia i przyczyniać się do nabycia lub poprawy kompetencji przez studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie zmieniających się trendów epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych;
  • dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (Zalecenie Rady pn. "Quality Framework for Traineeships" (w ramach projektu mogą być finansowe takie działania jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk i staży odpłatnymi, finansowanie wynagrodzenie opiekuna staży/praktyk w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia. Powyższe jest możliwe do realizacji przy założeniu, że program praktyk oraz sposób ich przeprowadzania będzie odbywał się zgodnie z ww. zaleceniami Rady;
  • finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych w wymiarze minimalnie 160 godzin. Praktyki ponadprogramowe mogą być organizowane wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lub/i na oddziałach onkologii lub/i na oddziałach geriatrycznych /placówkach opieki długoterminowej. Praktyki muszą odbywać się na terenie Polski oraz muszą być związane z profilem kształcenia oraz muszą być zgodne z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W toku opracowania szczegółowego programu ponadprogramowych praktyk zawodowych Projektodawca zobowiązany jest do współpracy z pracodawcami i organizacjami pracodawców z branży opieki medycznej. W ramach projektu możliwe jest finansowanie wynagrodzenia opiekunów praktyk ponadprogramowych w wysokości nieprzekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki;
  • zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania.

 

- Zadania w ramach projektu i wydatki ponoszone na ich realizację stanowią elementy dodatkowe w cyklu kształcenia i nie mogą dotyczyć realizacji podstawowej działalności dydaktycznej, do której zobowiązany jest podmiot realizujący kształcenie na kierunkach objętych wsparciem w ramach projektu, tzn. nie mogą służyć wypełnianiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

 

- Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki spełniają w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie licencjata - zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

- Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna nieposiadająca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu negatywnej oceny jakości kształcenia, dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną na żadnym z kierunków studiów prowadzonym w uczelni.

 

- Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu musi posiadać co najmniej pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku, o który ubiega się o dofinasowanie w ramach projektu (tj. pielęgniarstwo i/lub położnictwo) lub posiada akredytację Ministra Zdrowia wydaną na podstawie wniosku Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

 

- Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, prowadząca najpóźniej od roku akademickiego 2012/2013 kształcenie stacjonarne na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo i do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie co najmniej 50 osób kształconych w uczelni w trybie stacjonarnym ukończyło kierunek pielęgniarstwo i/lub 30 osób położnictwo.

 

- Maksymalna wartość projektu na jednego uczestnika nie może być większa niż 23 000 PLN.

 

- Projekt realizowany jest w formie partnerstwa uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo z podmiotami leczniczymi lub związkiem pracodawców branży ochrony zdrowia.

 

- Podmioty lecznicze lub  związki pracodawców branży ochrony zdrowia,z którymi zawierane jest partnerstwo, zapewnią wszystkim studentom odbycie praktyk, staży itp. w ramach projektu.

 

-  Podmioty lecznicze lub związki pracodawców branży ochrony zdrowia,z którymi zawierane jest partnerstwo, zapewniają zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę) dla min. 15% absolwentów przez okres co najmniej 12 miesięcy od chwili zakończenia udziału w projekcie. Jednocześnie zatrudnienie nowych pielęgniarek i położnych (absolwentów uczelni, z którą została podpisana umowa partnerska) nie może spowodować zmniejszenia wskaźnika zatrudnienia  w odniesieniu do danych z ostatnich trzech lat.

 

 

Kryteria premiujące określone dla konkursu:


- Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową w podmiotach leczniczych absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie minimum:

30% - 5 pkt

40% - 10 pkt

50% - 15 pkt

60% - 20 pkt

70% - 25 pkt

80 %- 30 pkt

Za spełnienie ww. kryterium max. można otrzymać 30 pkt.

 

- Podmiot leczniczy lub związek pracodawców branży ochrony zdrowia, z którym zawierane jest partnerstwo znajduje się i zapewnia zatrudnienie w regionie w którym występuje najniższy wskaźnik pod względem liczby pielęgniarek i położnych przypadającej na 1 tys. mieszkańców, (tj. wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie).

Waga punktowa - 10 pkt

 

 

 

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 05 lutego 2016 r.  na adres IOK:

 

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa

 

Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską.

 

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodatkowo wnioski o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich wysyłając pytanie na adres mailowy zamawiane@mz.gov.pl lub telefonicznie pod następującymi numerami telefonów: 22 530 03 06, 22 530 03 89, oraz 22 530 01 60 w kwestiach związanych z informacją i promocją.

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się w terminie 01 grudnia 2015 r. oraz 07 grudnia 2015 r. w Warszawie.

 

Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia oraz otrzymanie potwierdzenie wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu dojazdu na spotkanie.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg