baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Zamówienie na publikację podsumowującą wdrażanie MF EOG i NMF
Wprowadzono: 26-07-2011|Ministerstwo Zdrowia| wyświetleń: 6588

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu, druku oraz dostawę publikacji podsumowującej wdrażanie priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem  Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
 
Przedmiot zamówienia: projekt, druk i dostawa publikacji podsumowującej wdrażanie priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
 
Termin realizacji zamówienia: do 47 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
Dokumenty wymagane od Wykonawcy: przedstawienie oferty wraz z załącznikami zgodnie z załączonym wzorem.

Termin i sposób składania ofert: do dnia 3 sierpnia 2011 r. w formie elektronicznej na adres: a.batejko@mz.gov.pl.
Należy załączyć skan podpisanych przez upoważnioną osobę załączników do oferty, oryginały oferty wraz załącznikami Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Dodatkowo poproszony zostanie o przedstawienie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert i sposób oceny ofert: 100% cena
Oferta musi zawierać całkowity koszt zamówienia.
 Informacja o sposobie porozumiewania się: podstawową formą kontaktu będzie korespondencja prowadzona drogą elektroniczną.
 
Osoba uprawniona do kontaktów: Anna Batejko tel. 22 53 00 397, faks: 22 53 00 350,  e-mail: a.batejko@mz.gov.pl

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki opisane w punkcie II Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki:
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Wzór Oferty wraz z załącznikami
3. Wzór umowy

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg