baner1.jpg
eeagrants.jpg
logo2013.jpg
baner3.jpg
SZWAJCAR_got.jpg
               
Konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia
Wprowadzono: 03-03-2016|Ministerstwo Zdrowia| wyświetleń: 9586

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego w ochronie zdrowia, skierowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego


Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, realizujący w imieniu Ministra Zdrowia zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs pn. Rozwój dialogu społecznego w ochronie zdrowia na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację działań mających na celu rozwijanie dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi. Zakłada się, że w rezultacie wsparcia udzielonego w ramach konkursu co najmniej 23 organizacje pozarządowe reprezentujące pacjentów zostaną włączone w proces konsultacji społecznych dotyczących działań podejmowanych przez administrację państwową w ochronie zdrowia.

 

W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektów:
Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.


Podmioty uprawnione do składania wniosków o dofinansowanie

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:
a) podmioty wykazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.) czyli organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które od co najmniej 12 miesięcy są zarejestrowane i prowadzą działalność w zakresie ochrony zdrowia i promocji i reprezentują środowisko pacjentów (wymagany okres 12 miesięcy od zarejestrowania liczony jest do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu) ,
b) partnerzy społeczni - zgodnie z definicją zawartą w PO WER, czyli reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 2029 tj.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

 

Alokacja
Alokacja na konkurs wynosi: 5 mln PLN.


Kryteria dostępu określone dla konkursu:

Projektodawcą jest podmiot wykazany w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowany i prowadzący działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia i reprezentujący pacjentów lub partner społeczny.

Działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie co najmniej obejmują realizację (łącznie) następujących zadań:

• Zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach publicznych aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ administracji rządowej zaangażowany w realizację polityki zdrowotnej;
• Zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
• Przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych i finansowych, które umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym w szczególności poprawę opieki nad pacjentem onkologicznym;
• Organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących wymianie dobrych praktyk i kończące się wypracowaniem rekomendacji w zakresie:

Rozwiązań poprawiających dialog społecznych w obszarze ochrony zdrowia,

Funkcjonowania programów profilaktycznych,


Poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu ochrony zdrowia do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych.

Projektodawca przewidział we wniosku o dofinansowanie trwałą współpracę w ramach spotkań „Dialog dla zdrowia" (jako miejsca cyklicznych spotkań w celu dialogu pomiędzy organizacjami pacjentów a Ministerstwem Zdrowia) jako element zapewnienia trwałości rezultatów projektu.

Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu - niezależnie czy jako Beneficjent czy Partner projektu.

Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 PLN ani większa niż 2 500 000 PLN.

Projekt przewiduje włączenie w proces konsultacji organizacji pacjenckich innych niż beneficjent (na każde 210 000 PLN kwoty dofinansowania projektu włączona w proces konsultacji zostanie co najmniej 1 organizacja pozarządowa reprezentująca pacjentów).

Wnioskodawca określił sposób zachowania trwałości poprzez aktywne wykorzystywanie wypracowanych mechanizmów konsultacji przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

 

Kryteria premiujące określone dla konkursu:
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostką sektora finansów publicznych działająca w obszarze ochrony zdrowia, np. NFZ (lub jego oddział), jednostka samorządu terytorialnego - waga - 20 pkt.

 

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 4 kwietnia 2016 r.
do dnia 29 kwietnia 2016 r. na adres IOK:


Ministerstwo Zdrowia,
Departament Funduszy Europejskich
ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa


Wnioski należy składać osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie IOK od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą - listem poleconym lub pocztą kurierską.
W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Zdrowia.

 

Dodatkowo wnioski o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej: https://www.sowa.efs.gov.pl
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich wysyłając pytanie na adres mailowy dialogspoleczny@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 251.


Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących konkursu, które odbędą się w terminie 30 marca 2016 r. i 11 kwietnia 2016 r. w Warszawie.


Warunkiem udziału w spotkaniach jest przesłanie zgłoszenia na adres: dialogspoleczny@mz.gov.pl oraz otrzymanie potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegu ani zwrotu dojazdu na spotkanie.


Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7
FE_WER_POZIOM-Kolor-01.jpg
FE_IiS_POZIOM-Kolor-01.jpg
EOG_NMF_213.jpg
pl_logo_mr_GZ.jpg
Ograniczanie nierówności.jpg
logo_granatowe_wlasciwy.jpg
Statuetka_sppw.jpg
JOJO_plakat_bez_próchnicy_2015.jpg