eeagrants.jpg
blank.jpg
blank.jpg
logo2013_prawa.jpg
MF2013-2b.jpg
               
Podstawowe informacje
Wprowadzono: 04-04-2011 | Administrator
grafika

 

Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) został podpisany w dniu 2 maja 1992 r. i wszedł w życie w dniu 1 stycznia 1994 r. Obecnie obejmuje 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Dnia 14.pażdziernika 2003 r. została podpisana umowa o rozszerzeniu EOG przez przedstawiciela strony polskiej – ministra spraw zagranicznych. Jednym z elementów podpisanej umowy jest przyznanie Polsce i pozostałym nowym krajom członkowskim UE środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 
Mechanizmy Finansowe są instrumentami, które umożliwiają Polsce oraz innym nowym krajom członkowskim Unii Europejskiej korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Podstawą do wdrażania ww. Mechanizmów są dwie umowy podpisane w dniach 14 oraz 28 października 2004 r. przez rząd RP z państwami-darczyńcami (tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem): Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) oraz Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG).
Przyznana Polsce pomoc w wysokości 533,51 mln EUR będzie wykorzystywana do 2009 r.
 
Ponadto, w dniu 26 lipca 2005r. Rada Ministrów zaakceptowała Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dokument ten jest podstawą uruchomienia środków w ramach Mechanizmów Finansowych.
 

Środki finansowe w ramach Mechanizmów Finansowych zostaną wykorzystane na realizacje przedsięwzięć w następujących obszarach priorytetowych:

 1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
 2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
 3. Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
 4. Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
 5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
 6. Badania naukowe
 7. Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,
 8. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
 9. Polityka regionalna i działania transgraniczne,
 10. Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.
 

   Pułapy dofinansowania


Wysokość współfinansowania, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy określona została na trzech poziomach, w zależności od źródeł współfinansowania krajowego, i może wynosić odpowiednio:

 1. do 90% - w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe;
 2. do 85 % - w przypadku projektów współfinansowanych z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
 3. do 60% - w pozostałych przypadkach.

 

   Finansowanie sektora ochrony zdrowia z Mechanizmów Finansowych  

 

Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca jest odpowiedzialne za wdrażanie priorytetu 2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem.

 
Kwota środków przeznaczonych na sektor ochrony zdrowia w ramach Mechanizmów Finansowych na lata 2004-2009 wynosi 42,93 mln EUR.
 
Głównym celem wydatkowania środków finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach niniejszego priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.
 
W ramach priorytetu Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem (wskazane projekty szczegółowe mają charakter przykładów) możliwe jest realizowanie przedsięwzięć w następujących obszarach tematycznych
 

1. Projekty w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki, np.: 

 • propagowania stylu życia zmniejszającego ryzyko chorób cywilizacyjnych,
 • profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, w tym także profilaktyki w zakresie wad postawy, próchnicy i otyłości u dzieci i młodzieży.

2.  Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej, np.:

 • wczesnej identyfikacji ryzyka wystąpienia wad wrodzonych oraz chorób   genetycznych u płodu,
 • poprawy wiedzy potencjalnych rodziców na temat zachowań mających wpływ na zdrowie ich potomstwa.
3. Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, np.:
 • rozpowszechniania informacji na temat nowoczesnych metod antykoncepcji,
 • tworzenia szkół rodzenia.
4. Projekty mające na celu integrację ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz zapobieganie przestępczości nieletnich np.:
 • zapobiegania uzależnieniom i ich leczenia,
 • wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwiązywania problemów dzieci ze środowisk trudnych,
 • wspierania kół zainteresowań wśród dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.
5. Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, np.:
 • tworzenia grup integracyjnych w przedszkolach i klas integracyjnych w szkołach oraz integracyjnych zajęć pozaszkolnych,
 • programów przygotowujących dzieci do życia w zintegrowanej społeczności.
6. Projekty mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, np.:
 • realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci,
 • tworzenia otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej (w tym: budowy boisk, placów zabaw, ścieżek zdrowia, ogródków Jordanowskich itp.) z wyjątkiem stadionów sportowych.
7. Projekty w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych, np.:
 • badań diagnostyczne wykonywane na odległość przy użyciu środków teleinformatycznych,
 • budowy medycznych platform informacyjnych i systemów edukacyjnych
 • systemów gromadzenia i przekazywania danych statystycznych.
8. Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych, np.:
 • zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej przez wyposażanie zakładów opieki zdrowotnej w nowoczesny sprzęt medyczny wraz z zapewnieniem jego efektywnego wykorzystania na rzecz realizowanego projektu,
 • poprawy jakości podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, poprzez modernizację zakładów opieki zdrowotnej,
 • zwiększenia jakości usług medycznych poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry medycznej.

Dziecko jest definiowane jako młody człowiek, który nie osiągnął 18 roku życia.
Ogródek Jordanowski – teren publiczny (ogród), na którym znajdują się obiekty sportowe, przeznaczony dla dzieci do gier i zabaw ruchowych.
Nazwa "ogródek jordanowski" pochodzi od nazwiska Henryka Jordana (1842-1907) – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, polskiego lekarza, pedagoga, prekursora wychowania fizycznego dzieci i młodzieży na wolnym powietrzu.
 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
mapa projektów.jpg
Dialog społeczny - wybrane logo..jpg
Konkurs_POWER_Pielęgniarki.jpg
Pielegniarstwo i położnictwo.jpg
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
grafika
Wprowadzono: 25-05-2016
Ministerstwo Zdrowia
Ilość fotografii: 7